Kembali

ST3-P2 Bilangan Inisiatif Pelaksanaan dan Pengurusan Alam Sekitar

ST3-P2 Bilangan Inisiatif Pelaksanaan dan Pengurusan Alam Sekitar
Definisi Penunjuk

Inisiatif pelaksanaan pengurusan alam sekitar ini bermaksud apa-apa jua program / aktiviti / projek / kajian yang menjurus kepada kesedaran dan perlaksanaan program ke arah pengurusan alam sekitar yang lebih baik. 

Penerangan / Justifikasi

Inisiatif pelaksanaan yang dilaksanakan hendaklah menjurus kepada kesedaran dan penjagaan yang meliputi pelbagai aspek berkaitan alam sekitar. Contohnya kitar semula, inisiatif rendah karbon, kejiranan hijau, penyediaan laluan pejalan kaki dan basikal, kebersihan dan pengindahan sungai dan pantai, pemeliharaan warisan semulajadi dan lain-lain yang berkaitan.

Inisiatif pelaksanaan ini bolehlah dijalankanoleh PBT atau melalui kerjasama secara 'smart partnership' dengan mana-mana pihak seperti Pejabat Daerah, Polis, Sekolah, Badan Berkanun, Organisasi Bukan Kerajaan dan Swasta bagi menggalakkan penduduk menjaga dan melindungi alam sekitar serta mengamalkan gaya hidup 'hijau' termasuk budaya kitar semula.

Sumber Data
  •  Pihak Berkuasa Tempatan

Butiran Data

A.    Bilangan inisiatif pelaksanaan dan pengurusan alam sekitar pada tahun kajian.

Formula Piawaian Skor Sasaran Piawaian

ST3 – P2 =  A

Di mana:

= Bilangan inisiatif pelaksanaan dan pengurusan alam sekitar pada tahun kajian.

 

Dewan/ Majlis Bandaraya

Majlis Perbandaran

Majlis Daerah

≥ 50

25 – 49

≤ 24

≥ 30

15 – 29

≤ 14

≥ 10

5 – 9

≤ 4

 

 

 

3

2

1

 

 

Bandaraya ≥ 50

Perbandaran ≥ 30

Daerah ≥ 10