Kembali

KT1-P1 Peratus Pencapaian Penyediaan Rumah Mampu Milik Mengikut Sasaran Negeri

 

KT1-P1

Peratus Pencapaian Penyediaan Rumah Mampu Milik Mengikut Sasaran Negeri

Definisi Penunjuk

Perumahan mampu milik boleh didefinisikan seperti berikut iaitu :

  1. SPNB *(Program Rumah Mesra Rakyat) – Penyediaan perumahan mampu milik yang berkualiti dengan harga RM65,000.00 dengan anggaran pendapatan isi rumah ialah RM750.00 – RM3,000.00.

  2. PR1MA – penyediaan perumahan mampu milik yang berkualiti dengan harga RM100,000.00 hingga RM400,000.00 dengan anggaran pendapatan isi rumah/individu ialah RM2,500.00 hingga RM10,000.00

  3. Jabatan Perumahan Negara (JPN) – Penyediaan perumahan mampu milik yang berkualiti dengan harga RM80,000.00 ke RM300,000** dengan anggaran pendapatan isi rumah ialah RM3,000.00 ke RM6,000.00***.

Nota :

*     Program Rumah Mesra Rakyat

**   My Home 1: Harga rumah dari RM80,000 ke RM150,000

       My Home 2: Harga rumah dari RM120,001 ke RM300,000

*** My Home 1: Anggaran pendapatan bulanan isi rumah dari RM3,000 ke RM4,000

       My Home 2: Anggaran pendapatan bulanan isi rumah dari RM4,001 ke RM6,000

Sumber : Rancangan Fizikal Negara Ketiga (RFN Ke-3), 2016

 

Secara umumnya, perumahan mampu milik ini boleh ditakrifkan sebagai perumahan berkualiti yang disediakan bagi golongan yang berpendapatan rendah dan sederhana dengan harga anggaran purata RM65,000.00 sehingga RM400,000.00 dengan pendapatan isi rumah antara RM750.00 sehingga RM6,000.00.

Penerangan / Justifikasi

Penyediaan kemudahan perumahan yang mencukupi dan bersesuaian dengan kemampuan merupakan matlamat utama dalam mencapai kesejahteraan komuniti. Penyediaan perumahan mampu milik kepada golongan sasar merupakan agenda utama negara yang merupakan satu platform bagi mewujudkan komuniti yang kukuh dalam aspek ekonomi, pendidikan dan kesihatan kepada individu, keluarga dan masyarakat.

 

Penyediaan rumah mampu milik hendaklah memenuhi keperluan, permintaan dan kemampuan memiliki rumah untuk semua golongan berpendapatan rendah dan sederhana.

 

Penyediaan rumah mampu milik yang mencukupi dan berkualiti bagi kumpulan sasar isi rumah 40% terendah (isi rumah B40) hendaklah menjadi keutamaan di mana kKumpulan B40 mempunyai purata pendapatan isi rumah bulanan sebanyak RM2,537.

 

Justeru itu, RMKe-11, RFN Ke-3 dan DPN2 telah menggariskan usaha ke arah penyediaan perumahan mampu milik. Penekanan kepada rumah mampu milik juga selaras dengan Dasar Perumahan Negara dan aspirasi negara untuk mencapai matlamat  1 Isi Rumah  1 Rumah.

 

Dalam RMKe-11, sasaran bagi setiap program perumahan telah ditetapkan termasuklah Program Bantuan Rumah, Perumahan Rakyat, Rumah Mesra Rakyat 1Malaysia dan Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia yang masing-masing mensasarkan kumpulan sasaran di bandar dan luar bandar. Kebanyakan program perumahan mampu milik yang dilaksanakan mensasarkan kumpulan yang berpendapatan di bawah RM3,000 sebulan dan di bawah RM8,000 sebulan.

 

Bagi tujuan MURNInets ini, data bilangan perumahan mampu milik adalah berdasarkan kepada peratusan pencapaian dasar perumahan mampu milik yang disediakan di peringkat negeri. Data yang digunakan ialah jumlah unit rumah mampu milik yang telah mendapat kelulusan diperingkat kebenaran merancang.

 

Harga perumahan mampu milik sehingga RM400,000 adalah merujuk kepada harga siling (maksimum) bagi rumah mampu milik PR1MA. Walau bagaimanapun, bagi negeri-negeri yang telah menetapkan harga siling yang lebih rendah atau  julat harga atau kadar harga maksimum yang tertentu bagi perumahan mampu milik mengikut ketetapan negeri, maka kadar tersebut hendaklah digunakan.

Sumber Data
  • Pihak Berkuasa Tempatan

  • SUK Bahagian Perumahan

Butiran Data

A.   Jumlah unit rumah mampu milik yang telah mendapat kelulusan kebenaran merancang pada tahun kajian.

B.   Jumlah unit rumah mampu milik yang telah disasarkan kerajaan negeri pada tahun kajian.

Formula Piawaian Skor Sasaran Piawaian
 

KT1 – P1 =  (A÷B)×100

Di mana:

A = Jumlah unit rumah mampu milik yang telah mendapat kelulusan kebenaran merancang pada tahun kajian.

B =  Jumlah unit rumah  mampu milik yang telah disasarkan kerajaan negeri pada tahun kajian.

Dewan/

Majlis Bandaraya

Majlis
 Perbandaran

Majlis
Daerah

 

 

 

 

3

 

2

 

1

 

 


 

Bandaraya ≥ 70

Perbandaran ≥ 50

Daerah ≥ 30(Mengikut sasaran semasa yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri)

 

≥ 70%

 

50% – 69%

 

≤ 49%

 

≥ 50%

 

30% – 49%

 

 ≤ 29%

 

≥ 30%

 

20% – 29%

 

≤ 19%