Kembali

KT3-P6 Nisbah Kes Penyakit Bawaan Vektor Kepada 10,000 Penduduk

 
KT3-P6 Nisbah Kes Penyakit Bawaan Vektor Kepada 10,000 Penduduk
Definisi Penunjuk
Bilangan kes penyakit bawaan vektor yang dilaporkan atau dikesan pada tahun kajian berbanding jumlah penduduk.
Penerangan / Justifikasi

Persekitaran yang bersih boleh mengurangkan kes penyakit bawaan vektor. Ia bertujuan untuk memastikan persekitaran yang bersih dan selamat daripada ancaman penyakit bawaan vektor.

Bilangan kes adalah merujuk kepada kes yang direkodkan di kawasan kajian sahaja termasuk kes daripada penduduk tempatan atau pun warga asing. 

Kes dari luar kawasan kajian yang dirujuk di hospital di kawasan kajian adalah tidak berkaitan bagi tujuan penilaian.

Sumber Data
Jabatan Kesihatan PBT / Pejabat Kesihatan Daerah / Jabatan Kesihatan Negeri
Butiran Data

A.   Bilangan kes penyakit bawaan vektor di kawasan kajian pada tahun kajian.

B.   Jumlah penduduk di kawasan kajian pada tahun kajian.

Formula Piawaian Skor Sasaran Piawaian

KT3 – P6 =  (A÷B)×10,000

Di mana:

= Bilangan kes penyakit bawaan vektor di kawasan kajian pada tahun kajian.

= Jumlah penduduk di kawasan kajian pada tahun kajian.

 

Dewan/ Majlis Bandaraya

Majlis Perbandaran

≤ 40 Kes : 10,000 Penduduk
(Amat memuaskan)

41 – 60 Kes : 10,000 Penduduk
(Sederhana)

≥ 61 Kes : 10,000 Penduduk
(Tidak memuaskan)

 

≤ 20 Kes : 10,000 Penduduk
(Amat memuaskan)

21 – 50 Kes : 10,000 Penduduk
(Sederhana)

≥ 51 Kes : 10,000 Penduduk
(Tidak memuaskan)

 

 

 

3

 

2

 

1

 

 

Bandaraya/

Perbandaran

≤ 40 Kes : 10,000 penduduk

 

Daerah

≤ 20 Kes : 10,000 penduduk