Kembali

GT2-P3 Peratus Permohonan Pewartaan Kawasan Lapang

 
GT2-P3 Peratus Permohonan Pewartaan Kawasan Lapang
Definisi Penunjuk

Kawasan lapang ditakrifkan di bawah Seksyen 2 (1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) sebagai :

“Mana-mana tanah sama ada dikepung atau tidak yang disusun atur atau dirizabkan untuk disusun atur keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai suatu taman bunga awam, taman awam, padang sukan dan rekreasi awam, tempat makan angin awam, tempat jalan kaki awam, atau sebagai suatu tempat awam“. Termasuk takrifan di bawah Akta (Perancangan) Wilayah Persekutuan 1982 [Akta 267] dan lain-lain Akta yang berkaitan.

Penerangan / Justifikasi

Kawasan lapang berfungsi sebagai kawasan hijau untuk beriadah, rekreasi atau tempat bagi komuniti berinteraksi  di samping melakukan aktiviti kemasyarakatan.

 Dasar Perbandaran Kedua (DPN2) telah menyatakan fungsi kawasan lapang termasuklah:

  1. Penyediaan udara bersih dan air;
  2. Penyerapan karbon (ʻcarbon sequestrationʼ);
  3. Makanan, serat dan bahan bangunan, penyelenggaraan sistem hidrologi, perlindungan tanah dan perlindungan dari bencana alam seperti tanah runtuh;
  4. Kawasan hijau juga menyediakan keperluan rekreasi dan riadah bagi penduduk bandar;
  5. Meningkatkan penyusupan air larian permukaan serta berupaya mengurangkan intensiti banjir;
  6. Mengurangkan kesan pulau haba bandar;
  7. Menghubungkan kembali manusia dengan alam semula jadi;
  8. Taman-taman bandar menyediakan kelas terbuka yang unik bagi tujuan pendidikan alam sekitar; dan
  9. Menanamkan rasa pemilikan dan tanggungjawab untuk pemeliharaan dan pemuliharaan alam semula jadi.

Bagi memastikan kepentingan fungsi ini dipelihara untuk dimanfaatkan secara berterusan, kawasan lapang awam perlu diwartakan agar statusnya sebagai kawasan lapang akan terus terjamin.

Bilangan permohonan pewartaan kawasan lapang pada tahun kajian bermaksud bilangan permohonan bagi tujuan untuk mewartakan kawasan lapang. Data adalah bermula Januari hingga Disember 2017. Dalam tempoh tersebut, berapakah bilangan permohonan yang telah dibawa untuk mengwartakan kawasan lapang. Bilangan kawasan lapang yang tersedia dan belum dibawa untuk permohonan pewartaan kawasan lapang sehingga tahun kajian (yang terkumpul dari tahun-tahun sebelum ini) pula merujuk bilangan kawasan lapang yang belum dibawa untuk permohonan pewartaan melibatkan data-data sebelum ini yang terkumpul, tersedia dan belum dibawa untuk permohonan pewartaan kawasan lapang.

Praktis dan amalan semasa PBT dalam pewartaan kawasan lapang adalah berbeza. Contohnya selepas kelulusan kebenaran merancang (KM), selepas mendapat certificate of completion and compliance (CCC), selepas selesai pre-comp, selepas kelulusan pelan bangunan dan sebagainya. PBT boleh mendapatkan data dari Pejabat Tanah dan Daerah (PTD) bagi  proses permohonan pewartaan tanah lapang yang diuruskan oleh PTD.

Objektif penunjuk ini adalah supaya pihak berwajib berusaha untuk mengambil tindakan pewartaan ke atas kawasan lapang. 

Sumber Data
  • Pihak Berkuasa Tempatan

Butiran Data

A.   Bilangan permohonan pewartaan kawasan lapang pada tahun kajian.

B.   Bilangan kawasan lapang yang tersedia dan belum dibawa untuk permohonan pewartaan kawasan lapang sehingga tahun kajian (yang terkumpul dari tahun-tahun sebelum ini).

Formula      Piawaian      Skor Sasaran Piawaian

GT2-P3 = (A÷B)×100

Di mana:

A = Bilangan permohonan pewartaan kawasan lapang pada tahun kajian.

B = Bilangan kawasan lapang yang tersedia dan belum dibawa untuk permohonan pewartaan kawasan lapang sehingga tahun kajian (yang terkumpul dari tahun-tahun sebelum ini).

 

≥ 80%

 

60 % – 79%

 

≤ 59%

 

3

 

2

 

1

 

 

≥ 80%